Chim Việt Cành Nam         Trở Về   ]

Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội
Phần I  Chữ nôm và chữ quốc ngữ : thời cộng cư
GS Nguyễn Phú Phong

Thời kỳ cộng cư của chữ nôm và chữ quốc ngữ bắt đầu từ giữa thế kỷ 17, khi chữ viết theo mẫu tự La Tinh mới xuất hiện, cho đến cuối thế kỷ 19, khi Việt Nam đã bị đặt dưới quyền bảo hộ của Pháp.

Phần I nhằm khai triển những điểm sau đây:

- Chương 1 : Cái nhìn đối chiếu giữa hai chữ viết, nômquốc ngữ. Chương này nhắm vào kỹ thuật cấu tạo chữ nôm và chữ quốc ngữ.

- Chương 2 : Tình hình nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc qua tập An Nam Dịch Ngữ đời Minh và qua ba cuốn từ điển : của Alexandre de Rhodes thế kỷ 17; của Pierre Pigneaux thế kỷ 18; và của Jean Louis Taberd thế kỷ 19.

- Chương 3 : Tranh luận về việc áp dụng chữ quốc ngữ để viết Việt thông qua quan điểm của một số quan chức cao cấp trong bộ máy chính quyền thuộc địa Pháp.

[ Trang trước ] / [ Trang sau]


Trở Về   ]