Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]             [ Tác giả ]
Nền học chính tại Nam Kỳ cuối Thế kỷ 19 :
- Khảo luận về nền học chính tại Nam Kỳ (Etude sur l'instruction publique en Cochinchine / E.Roucoules, 1889 )  /   [  PDF ]  (tác giả : Emile  Roucoules / LNB trích dịch)
Bối cảnh
1 - Các tỉnh (province) và địa hạt Nam kỳ (Cho đến 1876) 2 - Các phân khu hành chính và địa hạt Nam kỳ (từ 1876)
3 - Dân số Nam Kỳ năm 1887 4 - Các trường học tại Bắc Kỳ năm 1886/1889
5- Bảng nhật sự (Ephémérides)
Trường học
1 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1870
2 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1871 3 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1874
4 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1876 5 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1878
6 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1879 7 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1881
8 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1885 9 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1886
10 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1887 11 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1888
Nhân sự
1 - Học Chính Nam Kỳ, nhân sự trong những năm 1871 - 1874 - 1887  /  [ PDF ]
2 - Học Chính Bắc Kỳ, nhân sự trong năm 1889 
Điều hành
1 -  Thông tư Nha Nội Vụ (Circulaire de la Direction de l'Intérieur )  ngày 25 tháng Sáu năm 1877 :  Phải tôn trọng quyền lựa chọn của cha mẹ trong việc cho hay không cho con em đền trường học