Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]

Sử thi ILIADE

Thi hào Homère

Nhất Uyên dịch


 

Bạn muốn đọc tác phẩm Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
Xin liên lạc trực tiếp với tác giả :  pham.trong-chanh@neuf.fr
hay điện thoại :  01 43 91 37 11 
06 76 26 19 65

hay gửi thư và ngân phiếu về địa chỉ :

Phạm Trọng Chánh

129 Avenue Rouget de L'Isle
94 400 VITRY SUR SEINE
FRANCE
 
Truyện Thơ Odyssée qua 12110 câu lục bát. toàn tập 40 E
Sử thi Iliade tập I (từ câu 1 đến 4746)  20 E
Sử thi Iliade tập II (từ câu 4747 đến 10728) 20 E
Sử thi Iliade tập III (từ câu 10729 đến 16933) 20 E
Hồ Xuân Hương Nàng là ai ?  20 E
Thơ Tình Nhất Uyên  20 E

Giá đặc biệt dành cho số lượng từ 10 quyển : mỗi ấn phẩm -20, -30 %
Giá đặc biệt dành cho sinh viên tại Việt Nam, tại Mỹ, Úc [  Trở Về  ]