Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]

ODYSSÉE

Thi hào Homère
qua 12110 câu thơ lục bát

Nhất Uyên dịch


 

Bạn muốn đọc tác phẩm Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
Xin liên lạc trực tiếp với tác giả :  pham.trong-chanh@neuf.fr
hay điện thoại :  01 43 91 37 11 
06 76 26 19 65

hay gửi thư và ngân phiếu về địa chỉ :

Phạm Trọng Chánh

129 Avenue Rouget de L'Isle
94 400 VITRY SUR SEINE
FRANCE
 
Truyện Thơ Odyssée qua 12110 câu lục bát. toàn tập 40 E
Sử thi Iliade tập I (từ câu 1 đến 4746)  20 E
Sử thi Iliade tập II (từ câu 4747 đến 10728) 20 E
Sử thi Iliade tập III (từ câu 10729 đến 16933) 20 E
Hồ Xuân Hương Nàng là ai ?  20 E
Thơ Tình Nhất Uyên  20 E

Giá đặc biệt dành cho số lượng từ 10 quyển : mỗi ấn phẩm -20, -30 %
Giá đặc biệt dành cho sinh viên tại Việt Nam, tại Mỹ, Úc [  Trở Về  ]