THƠ
 
Nguyên Huệ : Ôi đầu tôi, cái kho hàng 
Thận Nhiên : Ngược gió  
Nguyễn Phước Nguyên : Đơn âm đêm 
Nguyễn Tư Phương :  Quán lạ ta ngồiCâu thơ cũ
Đinh Trường Chinh : Vực & Gió  
Hoàng Ấu Tuyền : Huế sang thu  
Quách Tùng Phong  : Bướm trắng   
Phan Hồng Châu : Màu quê  
Phạm Tăng  : Vô đề  - 
Quang Tuấn  : Hai nửa trong tôi  

 


[Trở về ]