Hội thảo - Colloque 

- Chùa Trúc Lâm

- Mục lục chung

1-Vén. Marie-Stella Boussemar

2-Soeur Giác Nghiêm 

3-Dominique Prapotnich

4-Trịnh Đình Hỷ 

5-Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Phi Long 

6-Georges Lançon 

7-Nguyễn Tường Bách 
 

- Kỷ yếu hội thảo 
  Recueil du colloque 
 [ Pdf ]


Trở về

Trang chủ