Trở Về   ]        [   Tác giả  ]

Thơ Alexander Pushkin (1799-1837)

Sóng Việt 
sưu tầm và phỏng dịch

Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
1829

I loved you - perhaps this love 
Has not yet fully been extinguished in my soul. 
But let it be of no further concern to you, 
I do not wish to sadden you in any way. 

I loved you silently, hopelessly, tormented, 
In turn by timidity and jealousy. 
I loved you so sincerely, so tenderly, 
As I pray God will grant you to be loved by another.

Anh Đã Yêu Em

Anh đã yêu em và dường như tình vẫn còn đó
Tình sâu tận đáy tim còn nung nấu mãi không phai
Nhưng anh không để  em quan tâm đến nữa
Vì anh chẳng muốn em chất thêm phiền phức ưu tư

Anh đã yêu em vô hy vọng, dày vò trong câm lặng
Thêm vào nữa là lòng ngần ngại và ghen tuông
Anh đã yêu em quá dịu dàng chân thành  là thế
Anh cầu em nhận được tình khác xứng với tình anh 

Sóng Việt
30 October 2011
Dinh Thự mùa Đông ở St.Petersburg, Nga, có một phòng trưng bày chân dung 332 vị tướng Nga tham dự Cuộc Chiến Ái Quốc  (Patriotic War) năm 1812. Pushkin viết một bài thơ về phòng trưng bày này bằng tiếng Nga khảm vào đá cẩm thạch treo cạnh vị tướng mà ông đề tặng. Bài thơ đó được viết như sau. Bài thơ này cũng nằm trong tập chuyện thơ Eugine Onegin viết trong thời gian 1825-1832.
Александр Пушкин

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды -
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
1829 

А.С. Пушкин. Сочинения в трех томах.
Санкт-Петербург: Золотой век, Диамант, 1997.
 

Suy Tư . 
Phỏng dịch Thơ  A. Pushkin
 1829

Nếu tôi đi qua những con đường náo nhiệt
Hay bước  vào giáo đường chật ních 
Hay ngồi giữa đám thế hệ trẻ  man dại
Tâm tư tôi cứ suy nghĩ miên man 

Tôi tự nhủ tháng năm thấm thoát trôi 
Nhưng có bao nhiêu dường như hiện hữu
Chúng ta phải đi qua nhà vòm vĩnh cửu
Và giờ điểm của ta như đã ở trong tầm tay

Khi tôi nhìn cây sồi đơn độc
Nghĩ đến tổ trưởng của rừng cây
Sẽ sống sót ngoài tuổi tác con người
Như đã sống ngoài thế hệ cha ông

Nếu tôi nâng niu ve vuốt một trẻ nhỏ
Là nghĩ ngay đến chuyện giã từ
Tôi sẽ nhượng chỗ tôi cho bé đó
Vì phải tàn lụi khi hoa em vươn nở

Hàng ngày trôi hàng giờ trôi
Như thói quen luồng tư tưởng chảy theo
Để đoán chừng trong những ngày giờ đó
Năm nào mang cái chết lại cho tôi

Và khi nào tôi lìa đời vì vận mạng?
Trong chiến trường, đây đó hay biển khơi?
Hay thung lũng thân thương kề cận
Sẽ nhận đón tro thân lạnh lẽo của tôi?

Và cho dù tấm thân vô tri giác đó
Chẳng khác chi dù mục rữa ở đâu
Nhưng cận kề chốn đồng quê yêu dấu
Vẫn là nơi tôi thích được ngàn thu yên giấc 

Và cứ để, bên lề vòm nhà mộ
Cho thanh xuân được mãi vui chơi
Mặc thiên nhiên trôi  vô tư, hờ hững
Chiếu sáng ngời trong tuyệt mĩ vĩnh hằng.

Sóng Việt
04 October, 2011


Thoughts

If I walk the noisy streets, 
Or enter a many thronged church, 
Or sit among the wild young generation, 
I give way to my thoughts.

I say to myself: the years are fleeting, 
And however many there seem to be, 
We must all go under the eternal vault, 
And someone's hour is already at hand. 

When I look at a solitary oak 
I think: the patriarch of the woods. 
It will outlive my forgotten age 
As it outlived that of my grandfathers'.

If I caress a young child, 
Immediately I think: farewell! 
I will yield my place to you, 
For I must fade while your flower blooms.

Each day, every hour 
I habitually follow in my thoughts, 
Trying to guess from their number 
The year which brings my death. 

And where will fate send death to me? 
In battle, in my travels, or on the seas? 
Or will the neighbouring valley 
Receive my chilled ashes?

 And although to the senseless body
It is indifferent wherever it rots, 
Yet close to my beloved countryside 
I still would prefer to rest. 

And let it be, beside the grave's vault 
That young life forever will be playing, 
And impartial, indifferent nature 
Eternally be shining in beauty.

The translation is by G. R. Ledger.  2009

Tượng đài A. Pushkin tại St. Petersburg, Nga