[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
 
Kiến ăn kiến
Kiến thắt lưng chỉ ngũ sắc miệt mài bò qua trôn ốc số phận Ai đợi ở phía 
cuối hoặc đầu đường? Mang tám đôi chân cùng cặp râu kiêu hãnh kiến để lại 
trên lối đi kiệt mòn tinh lực Ôi đồng loại với triền miên lễ hội hiến tế! Lịch 
sử mãi lập lại bất thành quy luật huyết thống Kiến chọn đường hay đường 
chọn kiến? Sức mạnh bản năng là phải ăn thịt đồng loại để tiếp sức đi tới 
Vũ điệu vượt thoát không lột được xác Không thể hóa thân Kiến hoan ca 
chiến thắng sâu bọ Kiến ăn kiến Kiến xây hang ổ trên xác đồng đội Dự trữ 
máu khô xương khô Kiến sản sinh bản năng ăn thịt đồng loại