[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
 
 
Bạn đường của tôi
Bạn đường của tôi có tên nhan sắc
với đêm đêm đơn lạnh và những đứa con côi
Bạn đường của tôi có tên lợi danh
với ngày ngày khát bỏng và giấy rách bút gãy
Tôi hong niềm tin giữa mỗi chiều gió
Tôi ủ hy vọng vào từng ụ cát
Gió trổ bông rau răm và cát lỡ cát lầm
Tôi quày quả cùng bạn đường đầu
tre nứa sử xanh nay chỉ cảm được hồn không tầm thấy xác
hình như lửa cháy mới hôm qua
Tôi giục giả cùng bạn đường cuối
đê mê cỏ xanh
lâng lâng bụi hồng
tôi bạn đường cùng thơ