[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
 
Cửa tim
Hoa chanh nở trắng đêm
Bên thềm hương mất ngủ
Lọ lem mơ hoàng tử
Gõ cửa tim vườn xưa
 
 
Nhớ Ngọc Lang

Hương ngọc lan lan
Bàng bàng trăng nhớ
Lỡ làng xót xa