Chim Việt Cành Nam           [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]


thơ nghiêu minh
Thiền Vấn
Lão Tử hỏi Khổng Tử
Đạo tải được mấy thưng
Khổng Khâu thì ừ hử
Được nữa đấu Trung Dung

Khổng Tử hỏi đệ tử
Đạo đạt được mấy thành
Đám đệ tử ừ hử
Đâu được phần Ngũ Kinh

Ta bắt chước hỏi em
Mình yêu nhau bao năm
Em trả lời ừ hử
Đâu được một sát na

Ta soi gương hỏi ta
Đời thương ghét mấy người
Tên trong gương ừ hử
Chắc xưng tội cả đời

Nghiêu Minh
--------------------------------------------------[ Trở Về ]