[  Trở Về   ]


 
Mưa, bên bờ sông cũ 

Dòng sông lạnh khói sương tan
Ðẫm cơn mưa lũ tự ngàn khơi xa
Tưng bừng trời đất mưa hoa
Hạt theo đuổi hạt tinh hà quyện cao 

Hạt rơi trên nhánh sông nào
Hạt còn ướt đẩm má đào ngày xưa 
Hạt rơi trên tóc thẹn thùa 
Hạt còn quyến luyến bên bờ mi cong 

Nghìn hoa trải xuống dòng sông 
Sóng ôm soát bóng mây lồng dáng hoa 
Mưa xao xác mặt giang hà 
Mù mù sương khói vỡ oà thinh âm 

                    VŨ THỊ THIÊN THƯ
 
 

 
 
IT RAINS ON THE OLD RIVERSIDE
 

The river has turned cold, the mist having lifted,
Its current gets immerged in torrents coming from afar. 
Rain is jubilantly blossoming between sky and earth,
Drop following drop, the Galaxy rises star after star.

Which drops would fall on which head-waters?
Which drops would soak old rosy cheeks with verve?
Which drops would land on whose shy hair?
Which drops would attach to what eyelashes’ curve?

Thousands of flowers spread over the stream,
The waves embrace the images of reflected clouds.
The pour agitates the face of the watercourse,
Hazy becomes the smog, shattered grow the sounds.

                                  Translation by THANH-THANH 

 [ Trở Về  ]