Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Bóng của bóng "Nhất thiết hữu vi pháp" 
"Như mộng huyễn bào ảnh"
             (Kinh Kim Cương) 
Bóng 
Kẻ-thứ-hai

Người 
Bóng-của-bóng

Đồng nghĩa
Kẻ-thứ-hai của kẻ-thứ-hai

Hoặc 
Bóng của kẻ-thứ-hai 

Hay
Kẻ-thứ-hai của bóng

Bóng người đâu về 
Người bóng về đâu 

Sao đạp đất chung
Đội trời lại khác 

(thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp