Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Đ ê m  b ã o  l ụ t 
n g ồ i  n h ẩ m  B ì n h  N g ô  đ ạ i  c á o
Sấm động 
Bão tâm và tâm bão
Níu áo người xưa che gió
Xin một phút nguôi lòng
Đọc không dám nhìn mặt chữ 
Bái lỗi 
Mắt Ức Trai xuyên suốt đêm trường
Khí-tượng-học-ngàn-năm 
Từ lâu chẳng còn là dự báo
Rợn da gà
Thổn thức tâm can Việt
"Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh"
"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn"
"Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ"
"Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế"
"Gây thù kết oán trải mấy mươi năm"
"Bại nhân nghĩa nát cả đất trời"
"Nặng thuế khoá sạch không đầm núi"
Chữ chữ lân tinh
Chưa nhoè
Nổi lên trên nước mắt
"Trúc Nam sơn không ghi hết tội"
"Nước Đông hải chẳng rửa sạch mùi"
Hơn năm trăm năm sau 
Đêm này nghe gió hú 
Lốc mái tâm hồn
Sáng loà tia sét sử xanh
Xáng xuống lòng hậu duệ
Nước dâng
Hỏi người xưa và người xưa hỏi lại
Sơn tinh, Thuỷ tinh bao năm?
Thuỷ hoả đạo tặc 
Vẫn chia nhau ngôi thần thánh
(Thành nội Huế - 10/2009)
Trần Hạ Tháp 

 [   Trở Về   ]