Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
N g ư ờ i   h í t   r ư ợ u   b ê n   h è 
Núi trước mặt 
Đời sau lưng đuổi tận
Khoang đốm bò ngang
Những mắt nhìn máu lạnh
Hữu Loan
Người quảy nắng vàng hanh 
Về dưới mạn quê đồng
Treo tầng trời 
Chuyện một thời giong ruổi
Không kêu sầu 
Mùa hạn hán thi ca
Ve nháng lửa
Hữu Loan bồng đá
Cút kít 
Bánh nghiến mặt trời tà
Mòn vẹt vòng quay xuân hạ
Chạn bếp sạch lỳ 
Muội hóng vướng gì dâu bể 
Vẫn khói trắng bên hè 
Hữu Loan
Thần thanh khí thản
Một bóng soi hồn
Chả bình minh 
Nên không biết hoàng hôn
Người nâng chén hít suông
Không uống
Bằng hữu trên nguồn
Mời ai người trước mặt ? 
Núi uống suối 
Đâu phải cần thù tạc 
Úp ngửa 
Khóc cười 
Mặc trò chơi rượu bữa...
(thành nội Huế - 12/2009)
Trần Hạ Tháp

 [   Trở Về   ]