Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
K h ô   h ạ n   k h ú c   t h ư ơ n g   q u ê
Chim cu gù 
Nắng loá
Bao ngày qua còn sót bụi tre tàn
Tiếng gáy lộ thiên 
Mùa hạ
Lột da ngày toát vỏ lá mo nang
Miếu cồn trưa
Mái trụt
Ngói âm dương dậu đổ leo bìm
Bến không người
Gió nghiền đất bột
Lốc xé qua
Vá mảnh cỏ may đời 
Vũng trâu đầm 
Lấp dấu
Ngác ngơ xưa mùa tát cá bàu làng
Lau lách nơi nào
Phơi áo
Chuồn chồn voi biền biệt trẻ đồng xanh 
Hồn tổ tiên đứng bóng
Mạ khô
Phờ phạc rũ teo lòng 
Quị xuống đất chân chim
Nức nẻ
Giun dế im giấc hoè 
Nổi bọt trời mây trắng che quê
(Thành nội Huế - 2010)
Trần Hạ Tháp 

 [   Trở Về   ]