Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Huyền Quang
Cúc Hoa

vong thân vong thể dĩ đô vong
tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương
tuế vãn sơn trung vô lịch nhật
cúc hoa khai xứ tức trùng dương

         [thiền sư Huyền Quang]
hoa cúc

thân mất thể mất [còn với mất]
ngồi giường lạnh ngắt một phương trông
giữa núi cuối năm quên ngày tháng
đầu tiết trùng dương cúc ngấp vườn

         [bản dịch của Chuvươngmiện]

thân thể chả còn có với không
ngồi trên giường mỏi mắt chờ mong
cuối năm giữa núi qua ngày tháng
đầu tiết trùng dương cúc trổ bông

         [bản dịch của m.loanhoasử]