Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Mãn Giác
Cáo thị giác

xuân khứ bách hoa lạc
xuân đáo bách hoa khai
sự trục nhãn tiền quá
lão tùng đầu thượng lai
mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
đỉnh tiền tạc nhật nhất chi mai

         [thiền sư Mãn Giác]
xuân qua trăm hoa rụng
xuân lại trăm hoa tươi
trước mặt việc đi mãi
trên đầu già đến rồi
chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
đêm qua sân trước một cành mai

         [bản dịch của Phonglữ thảo]

xuân qua trăm hoa tàn
xuân đến trăm hoa trổ
trước mặt việc quá quan
trên đầu già thêm tuổi
chớ nghĩ xuân đi hoa rụng tràn
đêm qua sân trước mai vừa nở

         [bản dịch của Chuvươngmiện]