Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

thẩm thuyên kỳ
mang sơn


                                     nét chữ của  phonglữthảo


bắc mang sơn hạ liệt phần oanh
vạn cổ thiên thu đối lạc thành
thành trung nhật tịch ca chung khởi
thử sơn duy văn tùng bách thanh

thẩm thuyên kỳ
mang sơn

chân núi bắc mang mồ la liệt
muôn kiếp ngàn thu trước lạc dương
nội thành đàn hát vùi năm tháng
cón mé núi này rặt tiếng thông

     bản dịch của Chuvươngmiện