Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]


[không nhớ tên tác giả]
[chữ chân phương của tăng kế]

thơ thiền
phiến phiến bạch vân thanh sơn nội
phiến phiến bạch vân thanh sơn ngoại
nội ngoại thanh sơn giai bạch vân
bạch vân phi khứ thanh sơn tại
        [âm hánviệt]

phến phến bài duyển sinh san nay
phến phến bài duyển sinh san ngoại
nay ngoại sinh san chia bài duyển
bài duyền phi suy sinh san chai
         [âm quan thoại]

lớp lớp trắng mây trong núi xanh
lớp lớp trắng mây ngoài núi xanh
trong ngoài núi xanh mây trắng cả
mây trắng bay rồi còn núi xanh
         [bản dịch của phonglũthảo/m.loanhoasử]