Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Trương Kế
nét chữ của  phonglữthảo
Phong Kiều Dạ bạc
nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
giang phong ngư hỏa đối sầu miên
cô tô thành ngoại Hàn San tự
dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
[đọc theo âm Hán Việt]
yùe lóa ù thỉ xuân mãn thện
chiên phong ýu fò túi sầu mển
củ tô sấn oải Hàn San xứ
dé bán chung sâng táo khớ soàn.
 [đọc theo âm quan thoại]
 
thôn đề trăng lặn đầy sương
lửa chài phong bến núi miên đối sầu
cô tô [bến nước tô châu]
Hàn san chuông đổ thuyến câu đêm tà

       bản dịch của m.loanhoasử

 thôn đề trăng lặn một trời sương
bến phong chài lửa sầu miên sơn
nửa đêm chuông đổ Hàn San tự
cô tô sông nước vọng bên thuyền

       bản dịch của Chuvươngmiện