Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
白居易

Bạch Cư Dị

Nguyên tác

舟中讀元九詩

把君詩卷燈前讀,
詩盡燈殘天未明
眼痛滅燈獨暗坐
逆風吹浪打船聲.
 

Phiên âm

CHU TRUNG ĐỘC NGUYÊN CỬU THI

Bả quân thi tuyển đăng tiền độc,
Thi tận đăng tàn thiên vị minh.
Nhãn thống  diệt đăng độc ám toạ,
Nghịch phong xuy lãng đả thuyền thanh.

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa

1) bả là cầm
2) thiên vị minh là trời chưa sáng
3) độc ám tọa là ngồi trong tối một mình .

Dịch thơ quốc âm

CHU TRUNG ĐỘC NGUYÊN CỬU THI
( Trong thuyền đọc thơ *Nguyên Chẩn )
Khêu đèn,…thi phẩm,…. bạn xưa …
Hết thơ, bấc lụi… sáng chưa chịu về!
Mắt cay đèn tắt ngồi…tê  …
Sóng xô gió giật bốn bề thuyền trân.

laiquangnam
*Nguyên Chẩn là bạn rất thân của Bạch cư Dị.
Nguồn : Đường thi giám thưởng trên mạng.

Chú từ tiếng Việt trong bản dịch

1) trân : là cắn răng mà chịu đựng .
2) tê là từ đa nghĩa của tiếng Việt, kể cả nghĩa chính quy và ngữ nghĩa địa phương của "Trung eo".