Chim Việt Cành Nam          [  Trở Về   ]

Khoa Cử Việt Nam - THI HỘI THI ĐÌNH
-
PHẦN II - THI ĐÌNH

CHƯƠNG HAI

THI ĐÌNH : NƠI THI & NGHI THỨC
-
Nguyễn Thị Chân Quỳnh

1- Thi Đình theo Samuel Baron
2- Đại nội
3- Ngọ môn
4- Điện Thái-hòa
5- Ngai vàng
6- Đại-cung-môn
***
1- Thi Đình theo Samuel Baron
 
2- Đại nội
 
3- Ngọ môn


4- Điện Thái-hòa

5- Ngai vàng


6- Đại-cung-môn