Chim Việt
    Cành Nam
---
- Mục lục
I - Tổng quan 

II  Qua Đèo Ngang

. a ) Bản kê các văn bản F1 và F2

. b ) Giải mã bài thơ Qua Đèo Ngang

. c ) Chim Quốc trong tâm thức người Hán & người Việt

III-Trường hợp thứ hai ,bài thơ "Ngôn hoài"  của Không Lộ thiền sư

 . a) Phần I - Đi tìm văn bản Ngôn Hoài thư quy 

 . b) Phần II - Truyện Không Lộ trong Lĩnh Nam Chích Quái 

. c) Phần III - Dàn Đồng Ca đã vu cáo Không Lộ Thiền sư như thế nào ?
- III A
- III B
 
d) Phần IV - Giải mã "mật ngữ" trong thi kệ Ngôn Hoài 
 

. Pandora, chiếc hộp Pandora
. Trở về
. Trang chủ
. Tác giả