Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Lý Bạch
phỏng đái thiên sơn đạo sĩ bất ngộ

khuyển phệ thủy thanh trung
đào hoa đới vũ nùng
thụ thâm thì kiến lộc
khê ngọ bất văn chung
dã trúc phân thanh ái
phi tuyền quải bích phong
vô nhân chi sở vãng
sầu ỷ lưỡng tam tùng
Lý Bạch


thăm đạo sĩ đài thiên sơn [không gặp]

chó sủa lẫn suối reo
mưa bay dẫy hoa đào
bóng nai nơi bụi rậm
không nghe tiếng chuông trưa
bụi trúc mây xanh biếc
dòng suối tuôn lững lờ
đạo sĩ đi đâu nhỉ ?
buồn dựa gốc thông khô

       bản dịch của chuvươngmiện/mai uyển