Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]

Sử Việt Anh Hùng Ca
***
16. Hải chiến Việt - Hòa Lan (1644)
Lê Ngọc Hồ
 
Từ ba căn cứ hải quân (2)
Chiến thuyền vào khoảng hai trăm trương cờ.
Triều ban nghiêm lệnh quân cơ
Tiếng hô uy dũng sòng mơ đáp lời!...

Một hỏa lực của miền Nam hung hãn
Giữ non sông, đánh bại thủy quân Chiêm,
Thắng Hòa Lan, phá hạm đội chiến thuyền
Trận hải chiến đã lừng danh Nam Hải...

Đúng ngày Chúa Nguyễn duyệt binh,
Hoa - Lan hạm đội cố tình cứ qua..
Tham mưu Chúa hỏi gần xa,
Có nên truy kích hay tha quân này?

Bị bão giạt người Hòa Lan đi lính
Cho hải quân Việt đã mấy năm nay.
Quá tự kiêu nên hắn trả lời ngay
Hạm đội họ chỉ có Trời mới sợ!
Không thèm đáp, Chúa lệnh truyền phẫn nộ

“Hạm đội kia phải đánh bại chúng liền
Tổng chỉ huy trao thế tử cầm quyền...”
Phăng phăng nuốt sóng trùng dương,
Hải quân nước Việt phi thường tiến quân.
Trên boong đại pháo đã dàn,
Thêm cung tên lửa sẵn sàng bay đi.
Lệnh truyền thế tử ra uy.
Toàn quân vâng lệnh nghiêm quỳ hô vang.
Hải quân nước Việt hàng hàng,
Tấn công vũ bão Hòa Lan ngỡ ngàng
Chiến thuyền Việt bỗng dàn ngay,
Chẻ ba hạm đội Hòa Lan bất ngờ.

Một tàu địch hải quân ta săn đuổi,
Lửa sáng tên cùng đại pháo mưa theo
Khí thế hăng dồn địch chỗ hiểm nghèo.
Toan chạy trốn tàu họ thường loạng hoạng.
Đụng đá ngầm, tàu chiến vỡ tan tành,
Khắp đó đây mảnh gỗ cháy lửa loang.
 

Tiếng hô chiến thắng ầm vang,
Quân ta đã thắng!  Hòa Lan chìm tàu!..
Đo đây sông máu đỏ ngầu,
Hải quân sử chiến thắng đầu quân Nam,
Quân ta chiến đấu quyết tâm,
Nuốt trôi tàu địch, lính cầm tù súng thu.

Lửa cháy lớn, cuồng phong càng hung dữ,
Khói mịt mù vùng biển tưởng màu đêm,
Chớp thời cơ tàu địch nhỏ chuồn êm.
Hải quân Việt truy đối phương rất gắt,
Hạm đội địch duy chiếc tàu nhỏ nhất.
Con  cà còn lọt lưới hải quân ta,
Chúng sợ run khi quát tháo tiếng loa.

Đối phưong khi đã biết uy,
Đành lòng trốn chạy một khi tranh hùng.

Việt Nam nghĩa hiệp anh hùng,
Đánh người ngã ngựa đau lòng quân ta.
Hải quân qua chiến sử ca,
Sóng triều dâng chiến thắng hoa đầu mùa.

Tham mưu địch trong chiếc tàu lớn nhất,
Thay thế nhuy nổ đại pháo như mưa,
Hải quân ta dòng khí thế có thừa!...
Gọi mưa pháo tỏa bao vây, bám riết,
Bão tên lửa trận thắng thua quyết liệt.
Oâm bó rơm tàu địch chạy thành hàng.
Quân đổ bộ xung phong lên tàu địch,
Quyết chiến thắng làm men say kích thích.
Quân lưng trần túm được áo giết phăng!
Lệnh tập trung toán người nhái rất hăng.
Sườn tàu địch quyết phá toang đục lỗ,
Sàn ngập nước không có còn một chỗ...
Bánh lái tàu bị gãy bỡi quân ta.
Chặt cột buồm, hầm lửa cháy lan ra
Thuyền trưởng địch, bộ tham mưu tuyệt vọng,
Hết cứu vãn chờ nổ kho thuốc súng!...
Hơn hai trăm thủy thủ địch hỏa thiêu,
Tàu Hòa Lan cháy từ sáng đến chiều...
Chỉ còn có bảy người liều nhảy xuống,
Hải quân Việt lệnh vớt lên bắt sống.
Mang tù binh nộp Chúa Nguyễn lập công...

Nguyễn Vương thi sát thuyền rồng,
Hai hàng hạm đội song song theo hầu.
Thưởng ban ai lập công đầu!
Hải quân chiến sỉ cùng màu tuyên dương.

Bảy tù binh nạp trước vương.
Tay đốc kiếm, mắt nhìn tù binh địch
-Lính nước nào?  Chúa hỏi kẻ tự kiêu?

Người Hòa Lan quá run sợ trả lời.
-Tâu chúa thượng!  Đây những người thoát nạn
Trận Hải chiến Hòa Lan vừa bại trận!...
Đâu cần chi nhờ quân đội của Trời!
Chiến thuyền ta đủ phá địch như chơi!
Mau trói lại tên Hòa Lan phạm thượng!...

Điều quân một Nguyễn Phúc Tần,
Là Hiền Vương đó một lần nối ngôi.
Sóng thần cũng thấy chơi vơi,
Triều dâng chen lấn nối lời suy tôn.
Hải quân Việt quyết một lòng!
Một trang chiến sử thơm hương!
Ngàn sau, ngàn trước một phương giống nòi!
Giưong buồm uống gió căng rồi,
Aàm vang loa réo!  Chơi vơi sóng dài!
Trùng dương loan báo độ dài sóng âm.
Trận này hải chiến quân Nam,
Hòa Lan hạm đội bi tan chạy dài!
Việt quân chiến thuật quá tài,
Bao vây, xé lẻ, giặc ngoài lâm nguy!
Hải triều nói với trăng thì,
Phi lao gọi gió cùng suy tốn hoài.
Mây chiều biểu ngữ nắng cài,
Hoan hô chiến thắng vượt ngoài ước mong,
Vầng trăng vừa ló biển đông,
Cũng thơ chúc tụng!  Cũng lòng kính yêu!
Quân ta can đảm đã nhiều,
Hòa Lan đề đốc chết thiêu lửa hồng!
Pierre Breck!  Cũng anh hùng!
Chết cùng với lính trên boong tàu mình...

Hải chiến đầu tiên địch với ta,
Một trang quân sự nét son hoa.
Ngàn sau con cháu yêu tình nước,
Loa gió dâng triều, dợt sóng ca...

Lê Ngọc Hồ 
(Ngày 13 tháng 6 năm 1985)
(2) - Căn cứ 1  Nguyên Hải, chỗ sông Hương đổ ra biển nay gọi là Thuận An;  Căn cứ 2 lớn mạnh hơn dinh Chiêm nay gọi là Thành Chiêm cách Hội An 9 km trên sông Thu Bồn ngày nay;  Căn cứ 3 trại Thủy trên bờ sông làng Hội Phú, xã An Ninh, quận Tuy An, Phú Yên. 
(Phạm Đình Khiêm, xã hội V.N thế kỷ XVI I dưới mắt giáo sĩ Đắc Lộ, V.N khảo cổ tập san, tr.49, 50, Sài gòn tháng 6/1961.)
 


Trở Về   ]