Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

thơ nghiêu minh
Thiền Ngã Mạn

Ngồi sắp những viên sỏi
Thành những hình tượng người
Người đứng lên đòi hỏi
Muốn bình đẳng đất trời

Ngồi sắp những con số
Thành định mệnh đổi dời
Mệnh xuống đường chiếm chỗ
Muốn sống mãi muôn đời

Ngồi sắp những bình vôi
Thành thần tượng con người
Tượng rỉ tai nói nhỏ
Ðòi muôn năm tôn thờ

Ngồi sắp những viên đạn
Thành chiến tranh nhân gian
Ðạn rao cho không bán 
Vì nhân danh "thiên đàng"

Ngồi sắp tờ giấy bạc
Thành biên giới tình người
Tình đứng lên dọa nạt
Ðòi bậc thang cao vời

Ngồi sắp sẵn giấy mực
Viết bài di chúc buồn
Ta chào người trái đất
Có trái tim vô thường 

Nghiêu Minh
--------------------------------------------------[ Trở Về  ]