Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

thơ Phan Khâm
Điểm nghiêng
Hai ba lần lỗi hẹn
Chưa về tới điểm nghiêng
Con tàu nào rời bến
Nhổ neo bờ nhân duyên
Hai ba lần lỗi hẹn
Bóng chiều về điểm nghiêng
Tiếng chim nào nghèn nghẹn
Bay đôi cánh tật nguyền
Hai ba lần lỗi hẹn
Con dã tràng đi nghiêng
Điểm nào còn nguyên vẹn
Sóng tràn chưa xóa tên
Xin lần nầy đi tới
Vo tròn lại điểm nghiêng
Đem từ tâm duyên khởi
Hóa thân những lời nguyền
Xin lần này cùng đến
Mắt nhìn thẳng điểm nghiêng
Như sao trời thắp nến
Từ một cõi vô biên
Xin lần này tao ngộ
Xâu thành chuỗi điểm nghiêng 
Nguyện cho thành điểm đứng
Giữa thanh âm diệu huyền
 Phan Khâm
--------------------------------------------------[ Trở Về  ]