[ trở về ]
Thảo luận : 
Giá trị thực của bản "Chiếu Cần Vương - 
tìm thấy tại bảo tàng gia đình ông Thierry d'Argenlieu tại Pháp " ?
(Các ý kiến được phát biểu trong các bài viết  không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban Biên Tập)
1. Một bài báo của Tuổi Trẻ Cuối Tuần : "Một nguyên bản chiếu Cần Vương vừa được tìm thấy tại bảo tàng gia đình ông Thierry d'Argenlieu tại Pháp"

2. Trần Xuân An : Về cái được gọi là "Chiếu Cần Vương - D'Argenlieu / 03-07-1889"

3. Trần Xuân An : Bàn thêm về Thông Báo Cho Thiên Hạ Cần Vương ( Cáo Dụ Cẩn Vương), Lệnh Dụ Thiên Hạ Cần Vương & Cụm Từ "Tờ Chiều Cần Vương Của Vua Hàm Nghỉ

5. Trần Xuân An sưu tập : Các Ý Kiến Về "Chiếu Cần Vương - D'Argenlieu"
 


???