Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Phạm Sư Mạnh
nét chữ của  phonglữthảo
Chu trung tức sự
sĩ hoạn tam triều bị tỉnh quan
thương đầu bạch phát vị hoàn san
mộng hương tọa đối nhị hà nguyệt
trù trướng yên khê hiệp thạch gian
 ngồi thuyền tức sự

ba triều ngồi mãi lạm chức quan
đầu trắng phơ phơ chả được nhàn ?
hương thoảng ngồi trông trăng bến nhị
khe mù thác đá dạ chan chan

     bản dịch của maiuyển - Chuvươngmiện