Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Trần Tử Ngang
nét chữ của  phonglữthảo
đăng u châu đài ca
tiền bất kiến cổ nhân
hậu bất kiến lai giả
niêm thiên địa chi du du
độc sảng nhiên nhi thế há
 đăng u châu đài ca

trước đâu thấy người xưa
giờ đâu thấy người sau
trời đất mênh mang quá
một mình lệ rơi mau

     bản dịch của maiuyển - Chuvươngmiện