Trở Về   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Nói  viết  gì  đầu  năm ?  
  
Đốt lửa thay vòng đăng quang nguyệt quế
Hát quanh trâu?
Về nguồn
Nhảy cồng chiêng cuộc lễ

Nhai lại rơm an-pha-bê bó chữ
Nguyện cày bừa?
Vất vả
Mục tử gõ sừng cong

Rờ-tua lời rô-bốt sạc pin
Bấm máy miệng?
Nhôm nhựa 
Phát giọng cười dây cót
 
Mài mòn đời mực khan giấy hiếm
Kính trọng thơ 
Bán chăng?
Hay tiêu dao dán cột

Xa áo cơm, chữ nghĩa nguyên hình
Nể Tú Xương
Muôn thuở
Còn lung linh thật bút
 

(thành nội Huế. 
Khai bút Kỷ Sửu 2009) 
Trần Hạ Tháp
 

 [   Trở Về   ]