Trở về

thấy mình. . . như sương 
Phụ bản
 
Bảo Vệ Đất Việt Nam