Trở Về   ]
Thơ Phạm Ngọc Lư
Niệm Đặng Dung
Mài gươm !
                Gươm khuyết bao giờ ?
Cắm chuôi gươm gỉ trước mồ trượng phu
Cảm hoài khí tiết thiên thu
Ngâm câu thế sự du du... lệ nhòa
Lão hà ! Ôi nại lão hà ! (*)
Mày râu vô mệnh hóa ra tầm thường
Cúi đầu trả lại chuôi gươm
Trăng tà đá khuyết mài suông nỗi lòng !

(*)  Thế sự du du nại lão hà !
     Câu đầu trong bài thơ THUẬT HOÀI nổi tiếng
     của ĐẶNG DUNG.


  Trở Về   ]