Trở Về   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Q u ạ   đ e n   v à   c ổ   t í c h 

Ăn khế trả vàng
Giống chim mang màu đen mạt hạng
Màu cam phận an bài 
Đừng hỏi tại sao
Chuyện đời xưa để lại...
Định mệnh xua tay
Loài ngoát mỏ 
Tận đồng xa  
Quạ! Quạ! 
Đêm lạc giọng trăng tà
Ngày cuối bãi cồn ma
Thảng thốt
Buồn thâm xương thúi ruột
Trong cổ tích kêu ra
Từ Ngân hà kêu xuống 
Chưa bao giờ biết hót ngóng xuân sang
Giá rét mùa ngâu
Quạ trọc đầu lông sói 
Ô thước cong lưng 
Cung hỷ kẻ lên ngôi vượt cầu vô hạn
Ai dẫm bước nghênh ngang
Chức nữ Ngưu lang nay đâu? 
Biền biệt kẻ qua cầu rút ván
Quạ ăn khế trả vàng
Ôm túi mấy gang?
Câu hỏi người trên mây qua biển

(Thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp

 [   Trở Về   ]