[Mục lục /  [ Trang trước ]  /  [ Trang sau
HOÀNG XUÂN-HÃN
Lý Thường Kiệt
LỊCH-SỬ NGOẠI-GIAO TRIỀU LÝ
Phụ lục 

Bảng chỉ tên đất

Bảng chỉ tên người và các tên khác

Ảnh và bản đồ 

Bia  
Ảnh I . - Bia chùa Hương-nghiêm

Ảnh II . - Bia chùa Báo-ân

Ảnh III . - a) Mặt trước bia chùa Linh-xứng
b) Mặt sau bia ấy

Ảnh IV . - Bia chùa Sùng-nghiêm-diên-thánh

Bản-đồ
Bản đồ I. Tống-Việt-Chiêm

Bản đồ IIa - Tống và Lân Bang

Bản đồ IIb - Tống chuyển quân

Bản đồ IIIa - Chiến-trường Tống Lý

Bản-đồ IIIb - Mặt trận Phú-lương

Bản-đồ IV. Trấn Thanh-hóa đời Lý