HOÀNG XUÂN-HÃN
Lý Thường Kiệt
LỊCH-SỬ NGOẠI-GIAO TRIỀU LÝ
Mục Lục

Tựa
Dẫn. -Tài liệu
Phàm-lệ
Bảng viết tắt các tên tài-liệu
Bảng đối-chiếu các đời vua Lý Tống
Bảng đối-chiếu lịch Đông, Tây

Phần thứ nhất : Bại Chiêm - Phá Tống

Chương I   : Gốc - tích
Chương II  : Đánh Chiêm - Thành
Chương III : Cầm quyền bính
Chương IV : Chính sách Bắc-cương triều Lý
Chương V  : Bang giao Lý Tống
Chương VI : Vương An-Thạch với Đại-Việt
Chương VII : Lý Thường-Kiệt tấn-công Tống
Phần thứ hai : Kháng Tống - Đòi đất
Chương VIII : Tống sửa-soạn phục-thù
Chương IX : Kế-hoạch đánh Đại Việt
Chương X : Xâm-lăng Đại Việt
Chương XI : Hòa và Hòa-bình
Chương XII : Khôi phục đất mất
Phần thứ ba: Vì Dân vì Đạo
Chương XIII : Coi đất miền nam
Chương XIV : Đạo Phật đời Lý
Chương XV  : Lý Thường Kiệt với Đạo Phật
Phụ lục
Bảng chỉ tên đất
Bảng chỉ tên người và các tên khác
Ảnh và bản đồ
.... Ảnh I . - Bia chùa Hương-nghiêm
.. ..Ảnh II . - Bia chùa Báo-ân
.... Ảnh III . - a) Mặt trước bia chùa Linh-xứng
                      b) Mặt sau bia ấy
.... Ảnh IV . - Bia chùa Sùng-nghiêm-diên-thánh

....Bản đồ I. Tống-Việt-Chiêm
....Bản đồ IIa - Tống và Lân Bang
....Bản đồ IIb - Tống chuyển quân
....Bản đồ IIIa - Chiến-trường Tống Lý
....Bản-đồ IIIb - Mặt trận Phú-lương
....Bản-đồ IV. Trấn Thanh-hóa đời Lý