Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]           [ Tác giả ]

    THE ROAD NOT TAKEN

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I -
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

ROBERT FROST
   (1874-1963)

 
 
 
    .
 

CON ĐƯỜNG KHÔNG THEO

Đường chia đôi ngả vào rừng
Khiến ta lữ khách ngập ngừng bước chân
Dừng đây lặng đứng tần ngần
Dõi nhìn một ngả khuất dần lùm cây;
Rồi ta theo ngả bên đây
Cũng nhiều quyến rũ, cũng đầy mộng mơ
Cỏ hoang ngập lối hoang sơ
Phất phơ như đón như chờ chân ai;
Tuy đường rừng chợt chia hai
Lối mòn qua lại lá rơi khác nào.
Bình minh hôm đó đẹp sao
Đôi đường lá phủ một mầu trinh nguyên.
Bồi hồi ta nhủ lòng riêng
Đường nào cũng dẫn tới miền xa xăm,
Đường kia dành lúc khác thăm!
Buồn thay dự tính tháng năm đổi dời.
Mai này ta kể chuyện đời
Nơi miền đất lạ thở dài luyến thương:
Rừng kia chia cách đôi đường
Ta theo một ngả ít vương dấu giầy
Đời ta từ đó đổi thay
Lá vàng theo gió cuốn bay cuối trời.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ

 
"NO LONGER MOURN FOR ME
WHEN I AM DEAD"

No longer mourn for me when I am dead
Than you shall hear the surly sullen bell
Give warning to the world, that I am fled
From this vile world, with vilest worms to dwell;
Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it; for I love you so,
That I in your sweet thoughts would be forgot,
If thinking on me then should make you woe.
O if, I say, you look upon this verse
When I perhaps compounded am with clay,
Do not so much as my poor name rehearse,
But let your love even with my life decay;
Lest the wise world should look into your moan,
And mock you with me after I am gone.

WILLIAM SHAKESPEARE
 (1564-1616)
"KHI TA CHẾT 
NÀNG ĐỪNG THƯƠNG ĐỪNG TIẾC"

Khi ta chết nàng đừng thương đừng tiếc
Nghe chuông buồn tiễn biệt bước ta đi
Báo tin cho đời rõ cuộc chia ly
Lìa cõi tục, ta về cùng sâu đất.
Dòng thơ này nếu sau nàng ghé mắt
Hãy quên tay từng khắc những vần thơ
Tình yêu ta rạng rỡ khắp tinh cầu
Ta đâu muốn để nàng sầu nét ngọc.
Vần thơ này nếu sau nàng có đọc
Chắc thân ta đã mục dưới đất sâu
Quên tên ta, đừng nhắc gợi buồn đau
Để tình đó chìm mau vào dĩ vãng
Người đời biết nếu nàng còn than vãn
Nhạo nàng vì chẳng quên lãng được ta.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
chuyển ngữ
 
 
APRIL RAIN SONG

Let the rain kiss you.
Let the rain beat upon your head
with silver liquid drops.
Let the rain sing you a lullaby.
The rain makes still pools on the sidewalk.
The rain makes running pools in the gutter.
The rain plays a little sleep-song
on your roof at night.

And I love the rain.

LANGSTON HUGHES
 (1902-1967)
 

BÀI CA MƯA THÁNG TƯ

Để mưa hôn nhé em yêu.
Để mưa vỗ nhẹ, giọt gieo mái đầu
Long lanh ánh bạc khoe mầu.
Để mưa ru điệu ngọt ngào yêu thương.
Mưa thành vũng lặng bên đường.
Mưa tuôn róc rách bờ mương thị thành.
Nhạc mưa tấu khúc mộng lành
Canh khuya trên mái âm thanh tuyệt vời.

Ta yêu mưa lắm mưa ơi!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ
 [ Trở Về  ]