[ Trở Về  ]   [  Tác giả  ]

thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Gửi xuân 
Đâu phải lúc nào tôi cũng mơ
Sắp bày câu chữ kết nên thơ
Chẳng qua ngồi riết đâm ra quẩn, 
Đành ngỏ cùng xuân, chút cuối mùa.

Đâu phải lúc nào tôi cũng muộn 
Tiệc tàn, chạm cốc ...với ai đây?
Với ai? Để hỏi mình nông cạn, 
Hay bởi mùa xuân thắm chẳng đầy.

Đâu phải lúc nào tôi cũng tươi
Lâu rồi, xuân có hiểu cho tôi 
Cả khi ế ẩm, lòng ngao ngán 
Vẫn phải vì ai ...chuốt ngót lời.

Đâu phải lúc nào tôi cũng sợ ...
Ở đâu - chẳng có lúc xuân tàn 
Ở đâu - chẳng có vòng duyên nợ,
Lẽ nào như một vết sương tan ?...