Trở Về   ]   [  Tác giả  ]
thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Bên sông Hương, cảm tác... 
I.
Sông Hương 
Nước chảy hiền hoà, 
Mà sao vẫn cuốn cả nhà Nguyễn 
trôi... 

II. 
Rót đầy ly rượu mời hoa 
Hỏi nhan sắc cũ, lụa là xưa đâu 
Tột cùng sao vội đắm sâu, 
Lòng dân chẳng ở bền lâu với mình ?... 

III. 
Sẩy chân vỡ giấc son vàng, 
Cười khan bên những lọng tàn hẩm hiu 

Bần thần ngó mảnh sân rêu, 
Nghe đâu thuở trước dập dìu công khanh 

Dư thừa rượu thịt, yến oanh 
Chỉ không thấy tấm lòng dân buổi nào. 

Phải chăng lúc ấy giặc vào, 
Cân đai lăn lóc, lũy hào ngửa nghiêng?..

Bùi Thụy Đào Nguyên