[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Lớp cũ 

Bởi chưng có tuổi học trò
Ba năm chung một chuyến đò sang ngang
Mà nay bóng xế chiều tàn
Nhớ nhau ta lại tìm đàng gặp nhau
Bạn bè chia sẻ đôi câu
Thỏa lòng mong mỏi bấy lâu là mừng
Ước gì có phép thần thông
Kiếp sau mình lại đi chung một đò
Lại về lớp cũ trường xưa
Lại thanh xuân tuổi mộng mơ năm nào.

                                               2009