[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
TRÊN MÂY TRẮNG

Trời là những núi tuyết
Với rất nhiều bãi bông
Sàn trời không vướng bụi
Mây trắng đều như không

Muốn vuốt làn mây trắng
Xin trời xanh chút bông
Định giơ tay với thử
Biết mình đang "trong lồng"

Lòng mang mang thế sự
Thân xác đầy tóc lông
Dẫu ngồi trên mây trắng 
Vẫn chưa "vào" mênh mông.

                Nội Bài-Tuy Hòa 
                    22/7/2010