[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Vạn Kiếp

Bến nước ngày xưa sông vẫn sâu
Hao hao Thanh Kiếm cỏ xanh mầu
Hang Tiền, Khe Gạo tên còn đó
Bà Cá, Bà Cơm quán ở đâu?...
Bát ngát một vùng thôn xóm trước
Nhấp nhô bao ngọn núi đồi sau
Kinh hồn bạt vía quân xâm lược
Vạn Kiếp hồn thiêng sóng Lục Đầu.

                       Năm 2005
                           Đỗ Đình Tuân