Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
ẨN SỐ
*

ngài mượn lưng trúc qua sông
tôi tôi lụy câu thơ
qua cầu
về đâu ________________ chẳng thiết
cứ đuổi miết con chữ
       " vô ngôn và vô thuyết "
*
đạt-ma
chỉ một chiếc lá
nhà thơ vòi cả rừng đa để tồn tại
tồn tại
______  bên kia mặt lá !

                                      Paris _ Oct 2004
 [ Trở Về ]