Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
SG -  TP. HCM
25 NĂM SAU TÔI VỀ
 *
sàigòn cà phê __phạmthếhiển
cô bé hạt tiêu ấy
cứ mỗi sáng : - " bố  cà phê sữa nhé "
tôi nhé đâu chỉ vì tôi có túiviệtkiều
            paris cũng giờ này
cùng tuổi ấy con tôi ấy mà
đang bo luận án 3 năm đại học
con biết gì nào vị cà phê không đường ?
và anh xích lô trẻ phục kích ba bên kia hè
_____ ngồi châm điếu
anh không nhớ nhà khói thuốc vẫn bay lên !
*
thao thức độ cao 10.058 mét
nhiệt độ bên ngoài : 36 ° C dưới không
" nhà thơ ___ anh phải bay lên  " (1)
tôi bay qua biển caspien trở về paris
        " mang theo tiếng mõ tre làm điểm tựa " (2)
và ______________________ cả
tiếng sáo diều tình thơ thiếu

                                  Paris X 2004
CT:
(1) thơ Trần Mạnh Hảo
(2) thơ Chim Trắng[ Trở Về ]