Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Chúc Tết
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau: 
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu 
Phen này ông quyết đi buôn cối 
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu: 
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu? 
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc 
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu. 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang: 
Đứa thì mua tước; đứa mua quan. 
Phen này ông quyết đi buôn lọng, 
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng. 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con: 
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn. 
Phố phường chật hẹp, người đông đúc 
Bồng bế nhau lên nó ở non. 

Bắt chước ai ta chúc mấy lời 
Chúc cho khắp hết ở trong đời 
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước 
Sao được cho ra cái giống người.

Tú Xương[ Trở Về ]