Trở Về   ]         [  Tác giả   ] 
Laiquangnam giới thiệu
Vương Duy
王维
(701-761)

-o0o0-

Tống xuân từ 

Nguyên tác

送 春 辭
日日人硿老,
年年春更歸,
相歡在尊酒,
不用惜花飛 。

Phiên âm

Nhật nhật nhân không lão
Niên niên xuân cánh quy
Tương hoan hữu tôn tửu
Bất dụng tích hoa phi

Dịch thơ quốc âm

1-luật thi

Ngày ngày ai chẳng già
*Năm năm xuân mò qua
Dăm chén vui cùng đã
Bỏ đi! cảnh rữa hoa

theo đúng luật phải là

*Năm nẳm xuân mò qua

2-Song thất lục bát

Ngày tiếp ngày… già người thấy rõ,
Năm theo năm…, xuân lọ mọ về…
Cùng vui đôi chén thật phê,
Cần chi !.. luyến cảnh não nề… hoa bay..

3-Lục Bát

Ngày qua ngày lại già người ,
Năm qua năm lại tới lui xuân lần  .
Được vui đôi chén …cứ mần …
Gạt đi ….. ám ảnh…. cù lần…  hoa bay. !
                Laiquangnam

Tiễn Xuân

Ngày ngày người thêm già,
Năm năm xuân lai qua,
Vui chén anh chén chú,
Hoa bay, hoa mặc hoa.
               Đặng Tiến