Trở Về   ]         [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
Giả Đảo
 賈島 
-
 Tam nguyệt hối nhật tống xuân
Nguyên tác

三月晦日送春 

三月正當三十日
春風別我苦吟身
共君今夜不須睡 
未到曉鐘猶是春 
 

Phiên âm

Tam nguyệt hối nhật tống xuân 

Tam nguyệt chính đương tam thập nhật 
Xuân phong biệt ngã khổ ngâm thân 
Cộng quân kim dạ bất tu thụy 
Vị quá hiểu chung do thị xuân. 

Dich thơ quốc âm

Tạm dịch tiêu đề  : "tiễn xuân vào ngày  30/3"    hay  "Tận hưởng ngày xuân".

Ba mươi tháng ba ,ngày đáng nhớ 
Xuân sắp tàn trăn trở vần thơ .
_"Đêm nay cùng  thức cuối  giờ 
_Chưa nghe chuông sớm, ờ.!. ờ! .. còn xuân ! 
"

Laiquangnam dịch