Trở Về   ]         [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
Liễu tông Nguyên

柳宗元
-
Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn 
ký kinh hoa thân cố
與浩初上人同看山寄京華親故

Nguyên tác

與浩初上人同看山寄京華親故

海畔尖山似劍鋩,
秋來處處割愁腸。
若為化得身千億,
散上峰頭望故鄉。
 

Phiên âm

Hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang,
Thu lai xứ xứ cát sầu trường.
Nhược vi hoá đắc thân thiên ức,
Tán thượng phong đầu vọng cố hương
 

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa 

1- Hạo Sơ , Danh từ riêng  ,chỉ người 
2-thượng nhân,tiếng gọi tôn kính dành cho ai đó 
3- kinh hoa thân cố ,cố nhân thân thương tại kinh thành nước Tàu 

Tạm dịch tiêu đề 

Cùng đi xem núi với Sơ tiên sinh viết bài thơ gởi
các bạn mình thương mến cũ tại kinh thành nước Tàu 

Dich sang thơ quốc âm

Biển giăng núi núi nhọn như *thương
Thu đến nơi nơi *dậynhớ thường .
Ví rả thân này ra vạn mảnh,, 
Đầu non rắc "*khắp(+khấp) vọng quê hương!
laiquangnam 

Chú thích

* thương, dậy, "khắp(+khấp)  các từ thuần Việt đa ngữ nghĩa .
*khắp đọc hơi có âm khấp ,nên viết gộp "khắp(+khấp)

http://quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2655