Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Thơ Quỳnh Chi
Hàn San thi tuyển

Kỳ nhất

Trọng nham ngã bốc cư 
Điểu đạo tuyệt nhân tích 
Đình tế hà sở hữu 
Bạch vân bão u thạch 
Trụ tư phàm ki niên 
Lũ kiến xuân đông dịch
Kí ngữ chung đỉnh gia 
Hư danh định vô ích 

Hàn San


Bài thứ nhất 

Nhà ta ở giữa núi rừng
Chim chuyền trên lối mòn không bóng người
Vườn hoang rộng đến chân trời 
Chập chùng mây trắng phủ ngoài động sâu
Bao năm ở đây đã lâu
Đông qua xuân lại muôn mầu đẹp xinh
Đỉnh chung phỏng được gì anh ? 
Đuổi theo mãi cái hư danh ích gì 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 3/12/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kỳ ngũ

Ngô tâm tự thu nguyệt 
Bích đàm thanh kiểu khiết 
Vô vật kham bỉ luân 
Giáo ngã như hà thuyết 

Hàn San
Bài thứ năm

Lòng ta tựa ánh trăng thu
Trăng thanh sáng rọi hồ thu trong ngần 
Lấy gì so kịp sánh cùng
Làm sao tả được tấm lòng này đây 

Quỳnh Chi phóng dịch 
(4/12/2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kỳ tam thập nhị

Đăng trắc hàn san đạo 
Hàn san đạo bất cùng 
Khê trường thạch lỗi lỗi 
Giản khoát thảo mông mông 
Đài hoạt phi quan vũ 
Tùng minh bất giả phong 
Thùy năng siêu thế luy 
Cộng tọa bạch vân trung 

Hàn San
Bài thứ ba mươi hai

Trèo lên đường núi lạnh căm
Đèo cao đường núi vây quanh chẳng cùng
Đá chồng róc rách suối tuôn
Cỏ lan dưới lũng sương lam mịt mờ
Rêu trơn chẳng phải vì mưa
Dù cho gió lặng thông già vẫn reo
Lụy trần ai chẳng mang theo
Trong mây tìm đến vui vầy cùng ta ?

Quỳnh Chi phóng dịch 
(4/12/2007) 
 
 
Kỳ tam thập ngũ

Yểu yểu hàn san đạo 
Lạc lạc lãnh giản tân 
Thu thu thường hữu điểu 
Tịch tịch canh vô nhân 
Tích tích phong xuy diện 
Phân phân tuyết tích thân 
Triều triều bất kiến nhật 
Tuế tuế bất tri xuân 

Hàn San
Bài thứ ba mươi lăm

Đường lên núi lạnh mịt mờ
Cheo leo ghềnh đá bên bờ suối tuôn 
Tiếng chim rừng vẳng xa xăm
Tịch liêu cảnh vắng đường không bóng người
Gió lùa rát mặt khô môi
Tuyết rơi lả tả trên vai đọng đầy
Sáng ra chẳng thấy mặt trời
Xuân về đâu để tháng ngày dần qua

Quỳnh Chi phóng dịch 
(4/12/2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kỳ thất thập cửu

Bốc trạch u cư địa 
Thiên đài canh mạc ngôn 
Viên đề khê vụ lãnh 
Nhạc sắc thảo môn liên 
Triết diệp phúc tùng thất 
Khai trì dẫn giản tuyền 
Dĩ cam hưu vạn sự 
Thải quyết độ tàn niên 

Hàn San
Bài thứ bảy mươi chín

Bói tìm một chỗ ẩn cư
Thiên Đài chốn ấy, cần chi lắm lời 
Vượn kêu sương lạnh suối đầy
Thảo am liền với núi đồi cỏ xanh
Lá rừng hái lợp mái tranh
Đào ao dẫn nước dưới ghềnh về đây
Chuyện đời gác bỏ ngoài tai
Hái rau độ nhật an vui cuối đời 

Quỳnh Chi phóng dịch 
(4/12/2007) 
 
Kỳ bách tam thập nhất

Xuất sanh tam thập niên 
Thường du thiên vạn lý 
Hành giang thanh thảo hiệp 
Nhập tái hồng trần khởi 
Luyện dược không cầu tiên 
Độc thư kiêm vịnh sử 
Kim nhật quy hàn san 
Chẩm lưu kiêm tẩy nhĩ 

Hàn San
Bài thứ một trăm ba mươi mốt

Ba mươi năm sống trên đời
Đã qua muôn dậm đường đời bôn ba 
Bên bờ cỏ mượt sông xa
Ra vào quan ải vấy ta bụi trần
Tu tiên luyện thuốc uổng công
Sách đèn kinh sử lệ thường vẫn quen
Nay về quy ẩn hàn san
Rửa tai gối suối mà thanh thản lòng

Quỳnh Chi  phóng dịch 
(4/12/2007) 
 

      Trở Về   ]   [ Tác giả ]